دانلود پی دی اف کتاب China and Africa : Building Peace and Security Cooperation on the Continent

[ad_1]

این کتاب مشارکت روزافزون چین در همکاری های امنیتی در آفریقا را بررسی می کند. با استفاده از محققان برجسته و نوظهور در این زمینه ، این جلد از ترکیبی از بینش های تحلیلی و مطالعات موردی برای باز کردن پیچیدگی چالش های امنیتی پیش روی چین و قاره استفاده می کند. این تحقیق می گوید که ملاحظات امنیتی چگونه بر روابط اقتصادی و اجتماعی توسعه یافته توسط چین با کشورهای آفریقایی تأثیر می گذارد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب China and Africa : Building Peace and Security Cooperation on the Continent