دانلود پی دی اف کتاب Chemistry and Technology of Honey Production :

[ad_1]

در این مختصر عسل و تولید آن از نظر شیمیایی توضیح و بحث شده است. این نشان می دهد که عسل غذایی خاص و منحصر به فرد است که توسط زنبورهای عسل از شهد گیاهان یا ترشح قسمت های زنده گیاهان تولید می شود. اگرچه گلوکز و فروکتوز از اجزای اصلی عسل هستند ، اما ترکیب کلی آن از ساده یا یکنواخت به دور است: مواد دیگری مانند اسیدهای آلی ، آنزیم ها یا مواد معدنی در مقادیر مختلف یافت می شوند. در این مختصر ، نویسنده به عواملی که بر ترکیب عسل تأثیر می گذارد و همچنین اینکه آیا این ترکیب بر خواصی مانند رنگ ، تبلور ، چگالی ، ویسکوزیته یا ضریب شکست تأثیر دارد ، می پردازد. 5-هیدروکسی متیل فورفورال (HMF) و دیاستاز: این مختصر همچنین برخی از معمول ترین استانداردهای کیفیت را برای تعیین افزایش سن و / یا گرم شدن بیش از حد استفاده می کند. سایر م componentsلفه هایی که اخیراً برای استانداردهای کیفیت پیشنهاد شده اند نیز ذکر شده اند ، به عنوان مثال 1،2 ترکیبات دی کربنیل (3 دوکسی گلوکوزون ، متیل گلایوکسال ، گلیکسال) و فوروسین ، همچنین به عنوان لیزین 2-فوریل میلاز شناخته می شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Chemistry and Technology of Honey Production :