دانلود پی دی اف کتاب Chemical Photocatalysis

[ad_1]

نور مرئی منبع فراوانی از انرژی است. در حالی که تبدیل انرژی نور (فتوولتائیک) به انرژی الکتریکی بسیار توسعه یافته و تجاری است ، استفاده از نور مرئی در سنتز شیمیایی بسیار کم بررسی شده است. فوتوکاتالیست های شیمیایی که از اصول فتوسنتز بیولوژیکی تقلید می کنند ، از نور مرئی برای هدایت واکنش های سد به صورت گرما یا جنبشی استفاده می کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Chemical Photocatalysis