دانلود پی دی اف کتاب Characteristics of Temporary Migration in European-Asian Transnational Social Spaces :

[ad_1]

این کتاب بر تجارب حرکات موقت بین آسیا و اروپا از دیدگاه مهاجران و افراد سیار متمرکز است. این س questionsالات مهمی را ایجاد می کند از جمله: چرا افراد به طور موقت مهاجرت می کنند و واقعاً چه معنایی دارد؟ این مدارها چگونه شکل گرفته اند؟ پیامدهای حرکت موقت برای مهاجران و غیر مهاجرها چیست؟ و چگونه روابط و رفتارهای فراملی در زمینه مهاجرت موقت چگونه است؟ این کتاب با برجسته کردن رفتار و تجربیات تک تک مهاجران ، بینش مفیدی در مورد درک چالش های پیش آمده در یک جهان پایدار و متحرک ارائه می دهد. این فصول نشان می دهد که جنبش های موقت مهاجر در حال افزایش است: از یک طرف پایه داوطلبانه که در مهاجرت کارگری ، مهاجرت به سبک زندگی و تحرک دانشجویان بین المللی منعکس می شود و از سوی دیگر در اشکال مختلف اجبار غیر ارادی. مهاجرت. در هر صورت ، مهاجرت موقت از نظر سیاسی متنوع است. پیامدهای حقوقی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، از جمله ظهور شبکه ها و روش های فراملی جدید. این کتاب بر اساس اقتباس از پروژه تحقیقاتی بین المللی مهاجرت فراملی در انتقال: ویژگی های انتقالی مردم (EURA-NET) است که توسط هفتمین برنامه چارچوب اتحادیه اروپا برای دوره 2014-2017 تأمین شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Characteristics of Temporary Migration in European-Asian Transnational Social Spaces :