دانلود پی دی اف کتاب CEO Husband Forces Me : Volume 3

[ad_1]

زنان منجر و مردان منجر به معاشقه در بیمارستان می شوند. رهبری زن فقط به عنوان یک گزینه عمل می کرد ، در حالی که رهبری مرد فقط عمل می کرد. او از طرف رهبران زن مجبور می شود شلوار خود را درآورد و چک کند و از این فرصت استفاده کرده و با رئیس زن معاشقه کند. سرب ماده آنقدر عصبانی بود که دروغ گفت و ادعا کرد کلیه خود را از دست داده است و کل شهر را آشفته کرده است. سربلند نر از این ماده برای مجبور کردن سرب ماده در جعل هویت دوست دختر خود استفاده کرد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب CEO Husband Forces Me : Volume 3