دانلود پی دی اف کتاب Business Communication Second Edition

[ad_1]

ارتباطات تجاری چاپ دوم اهمیت ارتباطات موثر در فضای کسب و کار امروز را برجسته می کند. عنوان زبان را به عنوان ابزاری برای ارتباط قرار می دهد و سپس جنبه های مختلف ارتباطات را مورد بحث قرار می دهد: نظریه ارتباطات ، ارتباطات شناختی ، ارتباطات سازمانی ، ارتباطات فرهنگی و ارتباطات ذینفعان.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Business Communication Second Edition