دانلود پی دی اف کتاب Bursty Human Dynamics :

[ad_1]

این کتاب مروری جامع در مورد الگوهای ترکیدن تصادفی در پویایی رفتار انسان دارد. این یک درک کلی و جایگزین از پدیده های بررسی شده را نشان می دهد ، و س questionsالات باز را شایسته بررسی بیشتر است. ساختار این کتاب به شرح زیر است. نویسنده در مقدمه انگیزه زمینه را مورد بحث قرار می دهد ، پدیده های یخی را از نظر رفتار انسان توصیف می کند و آن را با سایر موضوعات مرتبط می کند. فصل دوم به معیارهایی اشاره می کند که به طور معمول برای توصیف سیگنال های نامتقارن ، پویایی انسان صریح ، مسیرهای زمانی و رفتار همبسته استفاده می شود. این تعاریف ابتدا برای ایجاد مبنای بحث در فصل سوم مبنی بر مشاهدات الگوهای انسانی در پویایی افراد ، فعل و انفعالات شگفت آور و رفتار جمعی ارائه می شود. فصل چهارم بعدی مدل پویایی انسان یخی را مورد بحث قرار می دهد. مکانیسم های مختلفی در مورد منبع نابرابری ها در پویایی انسان ارائه شده است که منجر به معرفی رویکردهای مختلف مدل سازی می شود. نویسندگان به طور عینی به همه این رویکردها می پردازند ، نقاط قوت و کاستی آنها را برجسته می کنند و موارد اضافی احتمالی را برای آنها ذکر می کنند. فصل پنجم به تأثیر رفتار نامتقارن فردی بر پویایی جمعی می پردازد. این س inال بخصوص در سیستمهای مختلف از جمله گسترش ، راه رفتن تصادفی و پویایی شکل گیری نظر مورد بررسی قرار گرفته است. موضوعات اصلی در اینجا این است که آیا سرعت انفجار باعث افزایش یا کند شدن فرایندهای توسعه همزمان می شود و اینکه چگونه انفجار مسیر وابسته به زمان را در سیستم تغییر می دهد که الگوی انتشار هر نوع اطلاعات یا اثری را تعیین می کند. سرانجام در فصل ششم ، نویسنده بحث را با یک بحث و چشم انداز آینده به پایان می رساند. این یک کتاب ایده آل برای محققان و دانشجویانی است که می خواهند وارد پویایی پاره پاره بشری شوند یا دانش خود را در مورد چنین پدیده هایی گسترش دهند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Bursty Human Dynamics :