دانلود پی دی اف کتاب Building Performance Evaluation : From Delivery Process to Life Cycle Phases

[ad_1]

هدف اصلی این کتاب ارائه یک نگاه گذشته نگر از ارزیابی عملکرد ساختمان (BPE) است که از ارزیابی پس از اشغال (POE) طی 25 سال گذشته تکامل یافته است. از یک طرف ، این کار با به روزرسانی چاپ اول ، منتشر شده در سال 1989 ، به عنوان مقاله ارزیابی ساختمان از نویسندگان اصلی انجام می شود. این ، به نوبه خود ، با گرایش به رویه فعلی و آینده ، شامل نویسندگان جدید ، افزایش می یابد. در حال انجام پروژه های پیشرفته بنابراین ، فصلهای فردی ، روش گرا و تحت پوشش مبانی POE و BPE همزمان با فصلهای اصلی موضوعی اجرا می شوند که مباحثی مانند پایداری یا ادغام فن آوری های جدید توسط مطالعات موردی مختلف در سراسر جهان مورد توجه قرار می گیرد. . تحقیقات ، روش و طراحی POE ها همچنان در حال پیشرفت است. PoE گامی در مقیاس بزرگتر BPE برای درک نحوه عملکرد ساختمان ها پس از اشغال است. این منبع به معماران ، صاحبان ساختمان ها و مدیران تاسیسات کمک می کند تا بتوانند پیامدها و پاسخ به تاسیساتی را که طراحی ، ساخته و یا به بهره برداری رسانده اند ، درک کنند. با در نظر گرفتن کل فرآیند از تصور تا استفاده بعدی از ساختمان ، یک رویکرد جامع تر می تواند به برنامه ریزی ، برنامه ریزی ، طراحی ، ساخت ، اشغال و سازگاری آتی ساختار باشد. این کتاب به ویراستار اول ، ولفگانگ FE Prejer اختصاص یافته است که در جریان ویرایش و بررسی فصل های این بخش درگذشت.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Building Performance Evaluation : From Delivery Process to Life Cycle Phases