دانلود پی دی اف کتاب British Temporalities. The Times of Culture and the Culture of Time : Journal for the Study of British Cultures, Vol. 24, No. 2/2017

[ad_1]

آر اشنایدر: زمان و مطالعه فرهنگ بریتانیا: مقدمه ای – D. Flotho: زمان دوره ترمیم: ‘کرونوتیپ ها و’ انجمن های موقت-E. گرونکمایر: متقابل غالب زمان: ساعت شروع به تیک تیک تاکتیکال سرمایه داری انگلیس می کند – G. کریستینیدیس: زمانه روایت های کامینگ نولیبرال – عصر – ج. خواننده: موقت بازداشت انگلیس: انتظار مزمن در بازداشتگاه کلن بروک – Am. اشمیت: فراتر از آینده: بحران و خشم ناپذیر بعداً گفتمان سرمایه داری – بررسی ها.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب British Temporalities. The Times of Culture and the Culture of Time : Journal for the Study of British Cultures, Vol. 24, No. 2/2017