دانلود پی دی اف کتاب Briefe V (1918-1923)

[ad_1]

جلد 22 همچنین پنجمین و آخرین جلد در نسخه کامل انتقادی و با نامه های ارنست ترولش است. این سندی است از مکاتبات گسترده دانشمندان و روشنفکران در سالهای جنگ بلافاصله پس از مرگ نابهنگام وی در فوریه 1923.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Briefe V (1918-1923)