دانلود پی دی اف کتاب Book of Daniel : An Annotated Bibliography

[ad_1]

‘کتاب دانیال. این جلد از کتابشناسی مشروح ، مجموعه ای از کتابشناسی کتاب های کتاب مقدس است. این مجموعه اولین بخش از مجموعه کتابشناسی است که در مقدمه شرح داده شده است ، در این مورد fTanakh در این رساله در عهد عتیق (OT) یا کتاب مقدس های عبری). برای این کتابشناسی دانشمندان از یهودو گرفته شده اند. دیدگاه مسیحی و همچنین دیدگاه خداباوری. این کتابشناسی باید برای دانشجویان و معلمان ، برای دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد ، برای گروه های مذهبی و دانشگاهی ارزش داشته باشد. آنها باید نقش مهمی در کارهای مرجع در کتابخانه های عمومی ، دانشگاهی و گروه های مذهبی و همچنین افراد داشته باشند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Book of Daniel : An Annotated Bibliography