دانلود پی دی اف کتاب Black Theology and Ideology : Deideological Dimensions in the Theology of James H. Cone

[ad_1]

خوان لوئیس سگوندو و جیمز اچ. هری سینگلتون با درهم آمیختن روشهای کلامی کوئن ، تأثیر جدید نژاد بر ریشه و توسعه الهیات در آمریکا را روشن می کند. الهیات و ایدئولوژی سیاه ، سینگلتون استدلال کرد که روش سگوندو در مورد استحصال از استدلال ، دلیل استدلالی است که باید در آن تفکرات سیاسی-مذهبی را روشن دانست که ظلم به انسان را به نام خدا به عنوان تحریف انجیل و رهایی از آنها توجیه می کند. با آموزه های جدید مذهبی رقابت کنید. موجود در. سپس سینگلتون با مراجعه به روش سگوندو ، الهیات جیمز کوآن را به عنوان زنده ترین نمونه از چنین دیدگاه الهیاتی در آمریکا ارائه داد. تجربه سیاه و ظهور تعلیق ایدئولوژیک ، “سنت فکری غربی و سوp ظن ایدئولوژیک” ، روش “هرمنوترال” و ظهور تعلیق عجیب و غریب ، “یک هرمنوتیک جدید” و “مورد انزجار بومی”. سینگلتون ، سوم ، دکترا ، استادیار مذاهب تطبیقی ​​و دین آمریکایی آفریقایی تبار در بخش دین / فلسفه در کالج بندیکت ، کلمبیا ، کارولینای جنوبی است. ”

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Black Theology and Ideology : Deideological Dimensions in the Theology of James H. Cone