دانلود پی دی اف کتاب 'Black People Are My Business' : Toni Cade Bambara's Practices of Liberation

[ad_1]

‘سیاه پوستان مشاغل من هستند’: تمرین آزادی کار تونی کید بامبارا آثار بامبارا (1939–1939) نویسنده ، مستندساز ، مددکار اجتماعی و استاد را مطالعه کرد. تجزیه و تحلیل Thabeti Lewis به عنوان بیوگرافی فرهنگی ، بررسی انگیزه های آزادی در نوشته های بامبرا ، که مربوط به شیوه هایی است که ارزش مادی تجربه آمریکایی آفریقایی تبار و تولید هنرمند و عدالت اجتماعی را پیش می برد ، بررسی می کند. این اولین مونوگرافی است که رویکرد منحصر به فرد بامبرا و سهم قابل توجه ادبی در ادبیات آمریکای آفریقایی در دهه 1970 و 1980 متمرکز است. این اخلاق ناسیونالیستی ، فمینیستی ، مارکسیستی و معنویت گرایانه منحصر به فرد او را جستجو می کند ، که فضا را برای بسیاری از نوآوری های موجود در ادبیات روایی زنان سیاه پوست پاک می کند. تحقیق لوئیس که به پنج فصل تقسیم شده است ، با تکیه بر صدای بامبارا (از مصاحبه ها و مقاله ها) برای ایجاد زیبایی هماهنگ ماورا الطبیعه – مجموعه ای از اصول که روشنگری برای آزادی و خانواده ، ایمان ، احساسات و آزادی او از رویه عملی است – هویت قومی ، سیاست را نشان می دهد ، و مشارکت جامعه و مسئولیت آن در نفوذ هویت زن و مرد سیاه پوست و توانایی آن در آزادسازی مسئولیت با انگیزه برای مداخله در داخل و خارج از جامعه. یکی از ویژگی های اصلی کارهای بامبرا تمرکز بر زنان به عنوان فعالان فرهنگی است که باعث درک آنها از کمال معنوی می شود ، این تمایز علمی بین فمینیسم و ​​ناسیونالیسم سیاه است. تخیل بامبارا او را به عنوان صدایی تعیین کننده در جنبش هنرهای سیاه و ادبیات معاصر آمریکای آفریقایی نشان می دهد. بامبرا یک صدای هنری معقول و مهم است ، که توسط دو بازیگر که مرزهای ناسیونالیسم و ​​فمینیسم را به چالش کشیده اند محافظت و به چالش کشیده می شود. ‘ مطالعات فرهنگی.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب 'Black People Are My Business' : Toni Cade Bambara's Practices of Liberation