دانلود پی دی اف کتاب Biosynthetic Technology and Environmental Challenges :

[ad_1]

این کتاب مروری جامع بر رویکردهای بیوسنتز در تولید مواد شیمیایی مهم صنعتی و چالش های زیست محیطی را در بر دارد. در 19 فصل آن جنبه های مختلف فناوری بیوسنتز از دیدگاه متخصصان برجسته در این زمینه بحث شده است. این شامل رویکردهای مختلف سوخت زیستی ، از جمله استفاده از میکروب ها ، گیاهان مهندسی متابولیک ، روش های مبتنی بر زیست توده و فناوری سبز است. علاوه بر این ، تحقیقات مهمی را در زمینه پسماندهای زیست صنعتی ، بیوسنتز و توسعه فناوری پسماندهای بیولوژیکی آب و توسعه فناوری زباله های بیولوژیکی آب و کمپوست ، مدیریت و بازیابی زباله های آلی و خطرناک بررسی می کند. این کتاب به ادبیات علمی در زمینه فن آوری های بیوسنتز و چالش های زیست محیطی مرتبط برای محققان و دانشگاهیان فعال در این زمینه در سراسر جهان کمک می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Biosynthetic Technology and Environmental Challenges :