دانلود پی دی اف کتاب Biology of Sleep Substances

[ad_1]

این درس منبع عالی تمام جنبه های علم خواب را شامل می شود ، با اشاره خاص به مواد خواب و تعدیل کننده خواب. توسعه تاریخی نظریه های خواب همراه با مشکلات فنی بررسی می شود. همه مواد کاندیدا به عنوان مکانهای حضور ، طبیعت شیمیایی ، تکنیکهای سنجش ، اثرات فیزیولوژیکی و دارویی دیده می شوند. بر اساس یک روش استاندارد تهیه شده توسط نویسنده ، ویژگی های تنظیم کننده خواب برخی از مواد از نظر کمی مقایسه و ارزیابی می شوند. مکانیسم های تنظیم کننده خواب ، که از زیر سیستم های عصبی-عصبی پیچیده ای تشکیل شده اند ، با نتایج آزمایش های اخیر فیزیولوژی مغز و اعصاب و مغز و اعصاب تجزیه و تحلیل می شوند. علاوه بر این ، یک جنبه تکاملی مواد خواب آور نیز مورد توجه قرار می گیرد. برجسته مخترع: تکنیک هایی برای جداسازی و ارزیابی

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Biology of Sleep Substances