دانلود پی دی اف کتاب Biological Warfare

[ad_1]

جنگ بیولوژیکی: یکی دیگر از ارتباطات فرانسوی ، اولین کتابی است که تاریخچه برنامه های جنگ بیولوژیک فرانسه را خلاصه می کند. با برجسته ساختن ریشه های مفهومی پیچیده و همیشه مخفی مفهوم جنگ بیولوژیک در فرانسه ، िने tienne Oucoutier نشان می دهد که تفکیک نهادی معاصر بین سلاح های شیمیایی و بیولوژیکی در یک پروژه واحد به واقعیت تبدیل می شود تا موجودات منتخب را هدف قرار دهد توانایی فراهم می کند. یا فیزیولوژی از طریق اعتصابات جراحی که از سموم یا عوامل بیماری زا استفاده می کند. از زمان اختراع آئروسل های میکروبی قبل از جنگ جهانی اول ، تا آخرین آزمایش سلاح های شیمیایی در صحرای الجزایر در دهه 1970 ، این کتاب تحقیقات علمی و فناوری انجام شده برای دستیابی به این توانایی نظامی را مستند می کند. این گزارش در مورد تعامل مداوم بین زمینه های تحقیقات زیست پزشکی نظامی و غیرنظامی در فرانسه طی قرن 20 ، در حالی که در همان زمان تاریخچه مباحثات بین رهبران ، سربازان و دانشمندان در مورد جنگ بیولوژیکی را بازگو می کند ، این جنبه از استراتژی نظامی سه جمهوری گذشته فرانسه در بالاترین سطح سلسله مراتب دولتی ، علمی و نظامی مورد بحث قرار گرفت. با استفاده از تعداد زیادی اسناد بایگانی ، که از آن زمان مشورت برای آنها دشوار شده است ، Occoutier راهی را نشان داد که در آن این مذاکرات مخفی منجر به نوعی توافق مخفی بین نهادهای پزشکی پزشکی فرانسه و استراتژیست های نظامی آن شده است. معکوس کردن روند تجزیه و تحلیل فعلی – که از نظر تئوری ، سلاح های شیمیایی و بیولوژیکی متفاوت است – و با تمرکز بر هدف نظامی هدف قرار دادن زندگی ، این کتاب همچنین یک چارچوب مفهومی پویا و از نظر تاریخی مناسب را فراهم می کند که به خواننده اجازه می دهد تا تعمق کند ، و ترس از آن داشته باشد ، اشکال احتمالی آینده که جنگ بیولوژیکی ممکن است داشته باشد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Biological Warfare