دانلود پی دی اف کتاب Biogeochemical Cycle of Mercury in Reservoir Systems in Wujiang River Basin, Southwest China :

[ad_1]

این کتاب یک مطالعه عمیق در مورد چرخه بیوشیمیایی جیوه در یک سیستم مخزن رودخانه در حوضه رودخانه Wujiang ، شاخه فوقانی رودخانه Yangtze را ارائه می دهد. شش مخزن واقع در جریان اصلی رودخانه Wujiang و رودخانه های جریان / خروجی مربوطه آنها برای گنجاندن در این مطالعه ، توسط محققان موسسه ژئوشیمی آکادمی علوم چین انجام شده است. غلظت و توزیع جیوه در مخازن (ستون آب ، رسوب ، آب منافذ رسوب) ، طغیان رودخانه / رودخانه های خروجی ، و رسوب مرطوب در حوضه رودخانه Wujiang به طور سیستماتیک مورد بررسی قرار گرفت ، و اندازه گیری های جریان تبادل آب / هوا انجام شد. جیوه عنصر گازی (GEM). بر اساس داده های جمع آوری شده ، توازن جرمی جزئی جیوه کل (THg) و متیل جیوه (MeHg) در شش مخزن ایجاد شد. علاوه بر این ، این کتاب عوامل اصلی کنترل متیلاسیون جیوه در سیستم مخزن رودخانه در حوضه رودخانه Wujiang را مشخص می کند. خطرات بهداشتی انسان از قرار گرفتن در معرض جیوه از طریق تجمع گونه های جیوه در زنجیره های غذایی در مخازن و بزرگنمایی زیستی و مصرف ماهی نیز در این کتاب گنجانده شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Biogeochemical Cycle of Mercury in Reservoir Systems in Wujiang River Basin, Southwest China :