دانلود پی دی اف کتاب Bildung und Heteronomie : Grundlegung einer kritischen Theorie des Subjekts wider seine Pragmatisierung

[ad_1]

نظریه انتقادی موضوع مدعی استدلال و فهم همزمان با شرایط تجربی ، یعنی اجتماعی ، تاریخی و روانشناختی آنها است. تئودور دبلیو آدورنو مفهوم موضوعی را فرموله می کند که به این معنا منعکس می شود و اساساً می تواند ادعای موضع گیری را ادامه دهد. می توان پلی را از “دیالکتیک منفی” به “نظریه نیمه یادگیری” احداث کرد که مبتنی بر یک جنبه اساسی از اصول سیستماتیک نظریه موضوعی آنها است ، که به ندرت در adornoception مشخص می شود. این مطالعه به هدف آشکار کردن این رابطه اختصاص یافته است تا هدف آموزش فلسفی را در نظریه های فلسفی رایج در برابر پیشینه چنین مفهوم میان رشته ای و فرارشته ای از موضوع بررسی کند. »مفهوم فلسفه به عنوان یک تکنیک فرهنگی اولیه . و رهایی بر اساس یک انتقاد قریب الوقوع در تلاش برای ایجاد نظریه عملی ، فرهنگی – فلسفی فلسفه ، نویسندگان می خواهند نشان دهند که فلسفه در آن زمان تعلیم و تربیت مهمی دارد.) علاقه به تعلیم دیدگاه وجود دارد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Bildung und Heteronomie : Grundlegung einer kritischen Theorie des Subjekts wider seine Pragmatisierung