دانلود پی دی اف کتاب Bildung – gerecht und für alle? : Gemeinsam Lernen 1/2020

[ad_1]

آموزش و پرورش یک حق انسانی است. این “رشد کامل شخصیت” و آموزش بلوغ و مسئولیت پذیری در متن حقوق بشر را تضمین می کند. در مقابل ، عدالت آموزشی خود متعهد بودن یک جامعه برای رعایت این حق انسانی است. اولاً ، این امر مستلزم دسترسی آزادانه همه نوجوانان به م institutionsسسات آموزشی است. با این حال ، چنین انصاف سیستماتیک توزیع نمی تواند تفاوت اصلی و بی عدالتی در آموزش را جبران کند. بنابراین ، گفتمان فعلی انصاف در آموزش نیز به سمت کانونهای مشارکت و شناخت هدایت می شود. مقالات این مجله نشان می دهد که مدارس برای اجرای عدالت نسبت به همه دانش آموزان از این نظر چه می توانند انجام دهند. با استفاده از مثالهای خاص یادگیری و زندگینامه های آموزشی ، نشان داده شده است كه مفهوم مدرسه مبتنی بر یادگیری ، مشاركت و شناخت عمومی است و نحوه تدریس و آموزش مدرسه می تواند با هم كار كند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Bildung – gerecht und für alle? : Gemeinsam Lernen 1/2020