دانلود پی دی اف کتاب Bildung für nachhaltige Entwicklung jenseits des Wachstumsparadigmas

[ad_1]

شرایط اضطراری آب و هوا ، وضعیت اضطراری منابع ، جمعه برای آینده – پیامدهای فاجعه بار فعالیت انسان برای محیط زیست ، افزایش فشار در سیاست ، تجارت و جامعه مدنی است. سازگاری حفاظت از آب و هوا و توسعه اقتصادی به طور آشکار زیر سوال رفته است. به نظر می رسد بسیاری از آزمایشگاه های زندگی واقعی که در آنها سبک های زندگی پایدار آزمایش می شود ، بسیار انتخابی و منزوی هستند. در مقابل ، مطالعه ای توسط نورا کلوپ بر اساس نظریه اجتماعی هگل نشان می دهد که این نمونه های شخصی ممکن است نشانگر تحولی به سوی جامعه پس از رشد باشد. نویسنده به عنوان یک مربی محیط زیست می پرسد که چگونه آموزش می تواند فرآیند را به طور سازنده همراه کند و چگونه می توان یک ساختار شناسایی غیر پولی ایجاد کرد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Bildung für nachhaltige Entwicklung jenseits des Wachstumsparadigmas