دانلود پی دی اف کتاب Bildung, Bewertung, Beziehung, Bewusstsein : Bildung im Spannungsfeld von Ökonomie und pädagogischer Beziehung

[ad_1]

فرایندهای تغییر مداوم و از هم پاشیدگی مرزها ، مشخصه جامعه مدرن و نو لیبرال است. کارآیی اقتصادی به وضوح یک پایه جهانی برای اقدام است و در اقتصاد همه اقشار جامعه منعکس می شود. این تأثیرات چند برابر است و اجازه می دهد وضعیت جامعه روشن شود ، و این در افزایش رگرسیون ، به عنوان مثال ، خستگی خاص در خلق و خوی افسرده از تحمل و افسردگی بیان می شود. مونوگرافی سیلویا رابن با درکی منطقی از واقعیت سهم بسزایی در توسعه اقتصاد مترقی شیوه های زندگی و فضاهای انسانی دارد. از نظر آموزشی ، این نشان دادن راه هایی برای دستیابی به توازن بالقوه است که نه از منافع اقتصادی مشروع غفلت می کند و نه نیازهای انسان را به رسمیت می شناسد. به دنبال فلسفه گفتگوی مارتین بابر و توجیه فلسفی کورنلیا موث برای اقدام بین فرهنگی توسط مربیان بزرگسال ، رابن ادعای موضع گیری تربیتی را به عنوان توانایی افراد در مواجهه با چالش های جوامع نئولیبرال دنبال می کند. این کار مثر است: توسعه و حفظ هویت فردی و همچنین توانایی ذهنی برای اقدام باید زمینه آگاهی و اقدام آموزشی باشد ، خصوصاً در پس زمینه ادعای مسئولیت جهانی.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Bildung, Bewertung, Beziehung, Bewusstsein : Bildung im Spannungsfeld von Ökonomie und pädagogischer Beziehung