دانلود پی دی اف کتاب BGB

[ad_1]

قسمت مشترک BGB دروازه ورود به کلیه قوانین مدنی است. اما بسیاری از تازه واردان معتقدند که این دروازه باز نیست ، اما بارها بسته شده است. این امر به دلیل درجه بالایی از انتزاع است که توسط قوانین عمومی لازم است. کتاب درسی هیرش مناسب برای غلبه بر وحشت قسمت عمومی است. زیرا این اصل را در نظر می گیرد: “قوانین با استفاده از مثالها بهتر یاد می گیرند”. بنابراین ، هر بخش با یک پرونده فعلی شروع می شود که به تفصیل از نظر کارشناس حل می شود. در مجموع 52 مورد از این دست وجود دارد. در واحد یادگیری اخیر ، این کتاب چندین مورد کوچک را که برگرفته از قانون قضایی اخیر است ، ارائه می دهد. به این ترتیب ، خوانندگان درک عملی از معنای یک آیین نامه دارند و هدف قانونگذار را درک می کنند. هیرش همه مشکلات را به زبان علمی صحیح اما به راحتی قابل فهم توضیح می دهد و متن را بسیار واضح ساختار می دهد. حتی قسمت کلی BGB نیز می تواند با این کتاب سرگرم کننده باشد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب BGB