دانلود پی دی اف کتاب Bezugswissenschaften : Journal für politische Bildung 1/2020

[ad_1]

در حال حاضر انتظارات زیادی از آموزش مدنی وجود دارد. با توجه به رشد پوپولیسم راست گرایانه ، بدبینی گسترده نسبت به دموکراسی ، بحث اجتماعی چند جانبه ، پیچیدگی روزافزون تحولات جهانی ، اما نیاز روزافزون به آموزش سیاسی ، با توجه به تعهد چشمگیر جوانان در برخورد با مسائل آینده در چارچوب این بحث های چند رشته ای ، سردبیران مجله تصمیم گرفتند تا بر این موضوع تمرکز کنند که چه پیشنهادها ، ایده ها ، انتظارات و نیازهایی برای مفاهیم و شیوه های آموزش مدنی وجود دارد. می تواند مربوط شود. گرایش آموزش سیاسی در رشته های مختلف دانشگاهی چیست؟ از این منظر ، اولویت هایی که آموزش سیاسی باید ارائه دهد چیست؟ سهم اصلی این موضوع بر مباحث و بینش از رشته های مختلف ، مفاهیم آموزش سیاسی و انگیزه تمرین تمرکز دارد. تأملی در مفاهیم کنونی وقتی از خارج مشاهده می شود و توسعه یا تعمیق بیشتر رویکرد آموزش سیاسی باید بتواند بر گفتمان خود بازتابی غالباً شایع در آموزش سیاسی غلبه کند یا آن را تکمیل کند. سردبیران می دانند که در این شماره از مجله ، تنها چند منبع احتمالی را می توان علم نامید. درخواست های مربوط به اقتصاد ، توسعه فناوری یا سخنرانی از علوم مختلف طبیعی باید به موارد دیگر موکول شود. آموزش سیاسی متکی بر تحلیل اجتماعی جامعه است. در عین حال ، یک آموزش اساسی زبانشناختی اجتماعی که با دیدگاههای مختلف کار می کند ، معرفی یک دیدگاه چندگانه است که برای آموزش سیاسی اساسی است. تحقیقات مهاجرت با برجسته کردن تنش بین حقوق شهروندی ، که هنوز هم تا حد زیادی با عضویت در یک کشور و حقوق بشر عمومی مرتبط است ، کمبودهای دموکراتیک را در یک سیستم مشخص نشان می دهد. روانکاوی به مبانی عاطفی شکل گیری موضوع نگاه می کند و نشان می دهد که بلوغ را نباید به عنوان شرطی که به دست آمده است ، بلکه به عنوان یک روند مداوم درک کرد. این امر باعث آگاهی مردم از راه های درک می شود و افراد را به بیهوشی برمی انگیزد. جامعه شناسی تعارض مکمل دستاوردهای ادغام تلاش های درگیری مدنی است و تأکید می کند که آموزش سیاسی می تواند با فراهم آوردن صلاحیت برای مدیریت سازنده تعارض ، فرآیندهای یکپارچه را ارتقا دهد. با استفاده از مثال بحث در مورد پذیرش اتحادیه اروپا و کسری دموکراتیک ، کار برای شناسایی چالش های آموزش سیاسی برای تعامل با سازمان های چند ملیتی انجام شده است. آیا می تواند در کار بر روی یک هویت بین المللی سهیم باشد؟ از دیدگاه الهیات ، سوال در مورد معنای “تصویر مسیحی از انسان” یا تصویر انسان در برنامه های حزب احزاب به اصطلاح مردمی به بحث در مورد ارزش های اساسی در آموزش سیاسی کمک می کند. سرانجام ، مطالعات تاریخی حاکی از آن است که الگوهای غالب گفتمان و تفسیر آموزش سیاسی باید از نظر تاریخی دسته بندی و منعکس شوند تا ادغام و رابطه خود با توسعه اجتماعی روشن شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Bezugswissenschaften : Journal für politische Bildung 1/2020