دانلود پی دی اف کتاب Beyond the Children's Corner : Creating a Culture of Welcome for All Ages

[ad_1]

این یک کتاب راهنمای عملی برای کلیساها در مورد نحوه استقبال از کودکان و خانواده ها در عبادت است. این برنامه برای تشویق تیم های PCC و وزارتخانه برای غلبه بر نیازهای معنوی کودکان ، نیازهای دامداری خانواده ها و غلبه بر موانع و مدیریت تغییرات به طور مثر طراحی شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Beyond the Children's Corner : Creating a Culture of Welcome for All Ages