دانلود پی دی اف کتاب Beyond Human Biophysics to Post Human Biophysics:  Towards a New Theory of Practicalness and Non‐Practicalness

[ad_1]

آیا همانطور که اورسولا گودنوف یک بار ادعا کرد ، بیوفیزیک واقعاً بسیار مهم است ، “بیوفیزیک[is] یادداشت های اساسی برای زندگی ؛ آنها به طور جمعی برای تولید موجود زنده ، واحد واقعی زندگی اعتقاد دارند. سطح متوسط ​​، چه کاری باید با آکورد و سرعت انجام دهید ،… بیوفیزیک[is] برای ایجاد و تقسیم و تقسیم ارگانیسم سازمان یافته ، سازمان یافته ، در فضا و زمان بازی می شود و “است؟” (YD 2019) این دیدگاه مثبت در مورد بیوفیزیک را می توان با دیدگاه قابل توجه ویجی آایر در تقابل قرار داد که “[t]نکته ای که در مورد فیزیکدانان وجود دارد این است که آنها فکر می کنند همه چیز فیزیک است. من نه…. شما می توانید جنبه های آن از جمله آناتومی را به صورت فیزیکی توضیح دهید: نحوه حرکت بدن ما ، لحظه های پیچیده اینرسی ، نحوه حرکت بدن در یک ضربان ، دوره تناوبی اساسی ضربان قلب. گرفتن این هم فیزیک است ، فکر می کنم آنها آن را بیوفیزیک می نامند. (AQ 2019) بر خلاف این نظرات مخالف (و در کتاب دیگران بحث خواهد شد) ، بیوفیزیک انسان (در رابطه با عملی بودن و غیر عملی بودن و همچنین سایر دوگانگی ها) نه ممکن است (یا غیرممکن است) و نه مطلوب () یا نامطلوب) در حدی که اندیشمندان مربوطه (از جنبه های مختلف) می خواهند ما باور داشته باشیم ، گویی هیچ عمل گرایی بدون غیر عمل گرایی (و بالعکس) وجود ندارد ، که با “نظریه تئوری-پروکسی” توضیح داده شود. “نظریه بیوتنیزیتابوتینیسم” ، “نظریه اهمیت پذیری مطلق” ، “نظریه تحریف پذیری-انعطاف پذیری” ، “نظریه ویژگی خاصیت فراگیر” ، “نظریه عملکرد-عدم ارتباط” ، “نظریه رگرسیون-پیشرفت” ، “نظریه بقا-عدم تشخیص” ، “تکامل نظریه تغییر ، “” نظریه عمدی – غیرعمدی “،” نظریه مطلوبیت و عدم فرزندخواندگی “،” نظریه همان تفاوت “،” نظریه پاسخ پایداری “،” نظریه تعدیل وجود “و نظریه های دیگر” زبانشناسی وجودی “(در فصل چهار). با این حال ، این چالش بحث سنتی نشان نمی دهد که بیوفیزیک انسان به عنوان یک زمینه مطالعه بی فایده است ، یا این زمینه های مختلف (مربوط به بیوفیزیک انسانی) – الکتروانسفالوگرافی ، کرایوبیولوژی ، همانطور که در ترمودینامیک بیولوژیک ، بیوشیمی ، فیزیک پزشکی ، بیومکانیک ، فیزیولوژی ، نجوم ، علوم پایه ، علمی کاربردی ، زیست کوانتومی ، مهندسی زیستی ، بیولوژی سیستم ، داستان علمی ، زراعت ، نانوتکنولوژی و غیره. (WK 2019) البته ، هیچ یک از این افکار شدید مناسب نیست در عوض ، این کتاب یک روش جایگزین (بهتر) برای درک آینده بیوفیزیک انسان (و زمینه های مرتبط) در رابطه با رابطه دیالکتیکی (و در دیالکتیک های دیگر) بین عمل گرایی و غیر عمل گرایی – از طرق مختلف یادگیری ادبیات به روش های مختلف بدون طرفداری یکی از آنها (و نه ادغام آنها ، زیرا لزوما با یکدیگر سازگار نیستند). به طور خاص ، این کتاب یک نظریه جدید (به عنوان مثال نظریه عملی-غیر نظری بیوفیزیک) را ارائه می دهد تا فراتر از رویکردهای موجود به روشی جدید باشد و در چهار فصل سازمان یافته است. این پروژه اساسی نحوه تفکر ما در مورد بیوفیزیک انسانی را اساساً تغییر خواهد داد (از دیدگاه ترکیبی ذهن و خلق و خو در مورد رابطه دیالکتیکی عمل گرایی و غیر عمل گرایی و همچنین دوگانگی دیگر). با پیامدهای سنگین برای آینده انسان و آنچه من در ابتدا سرنوشت “پس از انسان” خود می نامیدم.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Beyond Human Biophysics to Post Human Biophysics:  Towards a New Theory of Practicalness and Non‐Practicalness