دانلود پی دی اف کتاب BEYOND GOOD AND EVIL

[ad_1]

نیچه در کتاب “فراتر از خوب و بد” ، فیلسوفان گذشته را به تأسیس سیستم های بزرگ معنوی متهم می کند و می گوید که انسان خوب مخالف ستمکاران است ، آنها بیان مستقیم تری دارند تا بیان متفاوت از همان انگیزه های اساسی. در انسان شرور نیچه مورد انتقاد فاجعه باری قرار می گیرد ، حالتی “فراتر از خوب و بد” به معنای پشت سر گذاشتن اخلاق سنتی.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب BEYOND GOOD AND EVIL