دانلود پی دی اف کتاب Beyond Four Walls : Explorations in Being the Church

[ad_1]

این کلیسا امروز در بسیاری از مکان ها قرار دارد. برای بسیاری از افراد روی بینی ، بو می شود. این “بای-بای” خود را پشت سر گذاشته و باید آن را زباله دان تاریخ دانست و هرچه زودتر باشد ، بهتر است. با این حال ، مشارکت کنندگان در این بخش معتقدند که کلیسا ، با وجود یک تاریخچه تا حدودی موشکافی شده و بسیاری از شکست های فعلی آن ، همچنان بخشی جدایی ناپذیر از اهداف رستگاری خدا است که در جهان کار می شود ، و کلیسای دعوت خدا در حال حاضر همان چیزی است که همیشه بوده است: برای مردم مومن خدا ، شاهدان شادی قیام عیسی مسیح در کلمه ، عبادت و کار ، در زندگی مشترک و زندگی هر یک از اعضای آنها. هر فصل از این کتاب جنبه ای از کلیسا در ارتباط با زندگی هر دو و با نگاهی به حضور و رسالت آن در جهان دارد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Beyond Four Walls : Explorations in Being the Church