دانلود پی دی اف کتاب Beyond Digital Capitalism: New Ways of Living : Socialist Register 2021

[ad_1]

مقالاتی که از سال 1964 روشهای جدید زندگی با تغییرات تکنولوژیکی را کشف می کند ، سوسیالیست ثبت نامی جالب از جنبش ها را ارائه داده و چپ گرایان جدید مستقل را در نظر گرفته است. نسخه امسال از خوانندگان می خواهد تا بفهمند که چگونه ما برای زندگی در فن آوری های جدید نیاز داریم. مقالاتی که در این ثبت 57 سوسیالیستی وجود دارد پارادوکس های تغییر متناقض در قرن بیست و یکم را آشکار می کند. و آنها شیوه های جایگزین زندگی را کشف می کنند: از هنر به هنر ، از علم محیط زیست تا برنامه ریزی اقتصادی محیطی. ، سرمایه داری و رویای “هوش مصنوعی مردم” هوگو رادیکس – هیچ چیز مصنوعی در مورد هوش مصنوعی وجود ندارد: کارگر ، طبقه ، مدینه فاضله ، سوسیالیسم لارامان – ماشین های تفسیر: پارادوکس مکانیزاسیون دیجیتال در قرن بیست و یکم هارین – طرح سوسیالیست دموکراتیک: K. پویایی حمل و نقل با و فراتر از فن آوری های جدید آدام گرینفیلد – شهرهای هوشمند ، تله های تکنولوژیکی ، چشم اندازهای دموکراتیک H. Harman – پیامدهای جنون زدایی: جامعه پس از سرمایه داری. جوآن سانگستر – سرویس نظارت بر کار: وضعیت مقاومت و سالتی خیالی پس از مقاومت و پس از سرمایه داری – جهان فردا: سناریوی آینده ما بین مرگ و امید

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Beyond Digital Capitalism: New Ways of Living : Socialist Register 2021