دانلود پی دی اف کتاب Beyond Difference

[ad_1]

این کتاب تجربه دردناک جدایی را بررسی می کند و راه حل هایی برای جامعه و افراد و برای رشد فراتر از اختلاف ارائه می دهد. این تأثیر اجتماعی تفاوت ، نظم پکنی که ظاهر می شود و میزان غلبه بر مردم را بررسی می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Beyond Difference