دانلود پی دی اف کتاب Beyond Babel : Translations of Blackness in Colonial Peru and New Granada

[ad_1]

در آمریکای اسپانیایی قرن هفدهم ، مفسران زبان شناس سیاه پوست و واسطه های معنوی نقش مهمی در تولید نوشته هایی درباره زنان و مردان سیاهپوست داشتند. با تمرکز بر دیاسپورای آفریقا و جنوب قاره کارائیب در پرو ، لاریسا بروور-گارسیا سوابق طولانی مدت نادیده گرفته یا از دست رفته را در توصیف تجربه مسیحیان سیاه پوست از تجارت برده ها و جوامع استعماری ماقبل به ثبت رسانده است. تجزیه و تحلیل Brewer-Garcia از این مواد نشان می دهد که واسطه های سیاه پوست بین جمعیت گرفتار در تجارت برده تقسیم می شوند ، و تأثیر آنها بر نوشته های استعماری اسپانیایی آمریکایی و سلسله مراتب نژادی نوظهور در جهان اقیانوس اطلس افزایش می یابد. تصاویر ترجمه شده از سیاهی ، ساخته شده توسط این واسطه ها ، در تضاد با کلیشه های کلیشه ای در متون ادبی و حقوقی همان دوره بود. بروور-گارسیا مجدداً به متن آن ترجمه ها پیوست و پیامدها و پیامدهای ادراک آنها از سیاهی را که با زیبایی ظاهری و خصوصیات معنوی مشخص می شد ، ردیابی می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Beyond Babel : Translations of Blackness in Colonial Peru and New Granada