دانلود پی دی اف کتاب Beyond Accommodation: Creating an Inclusive Workplace for Disabled Library Workers

[ad_1]

“بررسی مواردی که پرسنل معلول کتابخانه از طریق لنز اصل نقص حیاتی با آن روبرو هستند” –

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Beyond Accommodation: Creating an Inclusive Workplace for Disabled Library Workers