دانلود پی دی اف کتاب Between the Rocks and the Stars : Narratives in Natural History

[ad_1]

این داستان ها خوانندگان را به جایی که نمی توانند بروند ، خواه در فضا ، با گذشت زمان ، در زیر اقیانوس ، در مقیاس های میکروسکوپی یا در مشاهدات زمین شناسی قرار دهند. طنزپردازان هنگام آزار و اذیت شکارچیان از طریق تاریکی با سونار ، خود را به داخل و خارج می برند. میکروب های مفید تابستان خود را بین زندگی در شهد و شکوفائی زنبورهای عسل حرکت می دهند ، سپس زمستان هایی را که در آن زنبورها زندگی می کنند سپری می کنند. داستان های بوم شناختی از طریق چشم سنجاب ها ، پرندگان ، ماهی ها ، مورچه ها ، پروانه ها و سوسک ها مشاهده می شود. سنگها و ستاره ها را رها کنید و در روابطی که جهان طبیعی را شکل می دهد ، بیشتر فرو بروید. در این کتاب مجموعه ای از ویگنت ها از طبیعت ارائه شده است که هر یک از آنها مزایای طبیعی موجود زنده خاص را توصیف می کند. این گزارش های واقعی در شرایط خاص ارائه می شوند که اصولی – هماهنگی ، حدس و گمان – که جایگاه این موجودات در محیط زندگی آنها را شکل می دهد ، روشن می شوند. برخی از داستان ها موضوعاتی را در زمین شناسی و کیهان شناسی پوشش می دهند که زمینه جهان فیزیکی را توصیف می کنند که در آن تاریخ طبیعی از دوره ها فراتر می رود. مضامین اساسی این کتاب شامل شبکه ای از اتصالات است که همه این ارگانیسم ها را به هم پیوند می دهد و با دنیای فیزیکی سازگار می شوند که باید در آن خانه خود باشند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Between the Rocks and the Stars : Narratives in Natural History