دانلود پی دی اف کتاب Between History and Spirit : The Apostolic Witness of the Book of Acts

[ad_1]

کریگ کنر به خاطر کارهای دقیق خود در زمینه عهد جدید ، اما به ویژه کارهای دقیقش درباره کتاب اعمال مشهور است. اکنون ، برای اولین بار در قالب کتاب ، کاسکاد مقاله های اصلی خود را در مورد اعمال با توجه ویژه به س questionsالات تاریخی و مسائل مربوط به روح خدا ارائه داده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Between History and Spirit : The Apostolic Witness of the Book of Acts