دانلود پی دی اف کتاب Between Capitalism and Community

[ad_1]

ساخت مارکسیستی سرمایه داری را به سیستم های جامعه متصل می کند. در این کتاب ، مایکل لئوویتز بحث های مطرح شده در مورد برنده جایزه خود ، فراتر از سرمایه را عمیق تر می کند. کارل مارکس در پایتخت سرمایه و طبقه سرمایه دار را به عنوان تجسم خود متمرکز می کند. این انباشت بی پایان سرمایه ، علل و پیامدهای آن است که در تحلیل مارکس نقشی اساسی دارد. با استفاده از این رویکرد ، مارکس سعی کرد نه تنها مرکز “انگیزه قریب الوقوع” و “گرایش راکد” سرمایه را پنهان کند ، بلکه اقتصاد سیاسی طبقه کارگر را تقسیم کند (“تولید اجتماعی که توسط پیش بینی اجتماعی کنترل می شود”). بین سرمایه داری و اجتماع ، لیبویچ نشان داد که سرمایه داری شامل عناصر یک جامعه جداگانه ، یک جامعه است. در حالی که ساختار فکری مارکس در مورد سرمایه داری آن را نظامی ارگانیک می داند که بازتولید سرمایه و کار مزدی آن (از جمله طبقه کارگر که از الزامات سرمایه به عنوان “قوانین طبیعی مشهود” استفاده می کند) ، لبوویتز معتقد است که درگیری نشان دهنده جهت سیستم بیولوژیکی جامعه مبتنی بر همبستگی در افراد عادی و فعالیتها ، یک سیستم جایگزین که مقدمات خود ، جامعه گرایی و نیازهای دیگران را تشخیص می دهد. اگر می خواهیم از نهایت خرابکاری تحت تأثیر بحران فعلی سیستم زمین جلوگیری کنیم ، لازم است که نظام سرمایه داری را توسط جامعه مقهور کنیم. از آنجا که همزیستی سرمایه داری و اجتماع در کل این منطقه با هم افزایی متقابل و تحریف متقابل در هر دو طرف مشخص شده است ، با این حال ، مسیر اجتماع نمی تواند خود به خود ظاهر شود ، اما نیاز به یک حزب انقلابی است که توانایی های بالقوه مردم را با قهرمان سازی آنها توسعه دهد .

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Between Capitalism and Community