دانلود پی دی اف کتاب Betraying the Event: Constructions of Victimhood in Contemporary Cultures

[ad_1]

در ایفای نقش مهمی ، با تبدیل شدن به یک مد لباس ، موضوع قربانی توجهات را به جنبه های جذاب و دستکاری آن جلب کرده و خواستار بازنگری مهم شده است. این جلد تلاش برای حفظ گفتگو در مورد تغییر روش نوشتن و درک فرآیند های قربانیان را یادداشت می کند. مشارکت کنندگان هدف این است که برخی از نمونه های اخیر و روش های ساخت فرهنگی و سیاسی قربانیان را در مناطق مختلف جهان برجسته کنند. نگرانی ما از زمینه های تداخل بزه دیدگی و شعارزدگی به روش های مبهمی است که در آن زبان و تصاویر به گفتمان های انتقادی امروزی راه می یابند ، و حتی اوضاع شیطانی مواضع قربانی / قربانی. اگرچه می پرسیم: آیا واقعیت قربانی می تواند هرگز به طور كامل نشان داده شود؟ فیزیکی بودن تأثیرات پیامدهای زبانی آن را پیشگویی می کند. ما سعی می کنیم یک روش مقایسه ای را ارائه دهیم که ترکیبی از تجارب مختلف قربانی است ، احتمالاً امکان تبادل شناختی و توانایی خوانندگان نویسندگان در پیامدهای داستانی فرآیندهای قربانی و سیاست هایی را که به دنبال آنها انجام شده است ، اصرار کنید.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Betraying the Event: Constructions of Victimhood in Contemporary Cultures