دانلود پی دی اف کتاب Berkeley: A Portrait

[ad_1]

برکلی به عنوان فیلسوفی که وجود ماده را به نفع ماده معنوی انکار می کند ، در سنت فلسفی محبوب است. مقاله او پایان نامه Est Perici به عنوان یک دستورالعمل برای ایده آلیسم کاملاً ذهنی تلقی می شود. گرچه نکته ای در این قرائت از برکلی وجود دارد ، اما باید دید آیا این مسئله حق تقدم مخالفت برکلی با ماتریالیسم فلسفی را رعایت می کند یا خیر. ایلودیگوه در این کتاب ، که اساساً بازسازی دلسوزانه فلسفه برکلی است ، از منظر مباحث فلسفی مطرح شده با ظهور دانش مدرن در قرن هفدهم ، به آمریتیسم برکلی نزدیک می شود. او استدلال می کند که وقتی از این طریق برخورد می شود ، مخالفت برکلی با ماتریالیسم فلسفی نه تنها تلاشی برای حذف ذات دروغین است ، بلکه ادعاهایش را با عقل سلیم در مبارزه با ماتریالیسم فلسفی مطرح می کند. اتحاد تشکیل شد. گرچه تصویر واقعی برکلی ناشی از این عمل خالی از دشواری نیست ، اما مطمئناً توطئه کاملی از فلسفه ماتریالیسم برکلی به ما می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Berkeley: A Portrait