دانلود پی دی اف کتاب Bénin les institutions démocratiques : Analyse comparée avec des évolutions en France et aux Etats-Unis

[ad_1]

قانون اساسی مدرن بنین از 11 دسامبر 1990. این یک رژیم دموکراتیک ایجاد می کند ، بنابراین بسته به مردم ، تنها دارنده قدرت مستقل است ، و نهادها را تعریف می کند ، و همچنین یک نهاد کنترل کننده است که گزارش های اعضای خود را با متقابل تماشا می کند. این افراد به عنوان یک نهاد انتخاباتی از طریق نمایندگان قانونی خود حاکمیت خود را اعمال می کنند. این کتاب جنبه دموکراتیک را با استفاده از افراد بر اساس نمونه های فرانسوی و آمریکایی بررسی می کند. تجزیه و تحلیل هم قدرت م componentلفه و هم قدرت سازنده را در بر می گیرد. هدف درک ویژگی های بنین از نظر حق رأی جهانی ، تفکیک قدرت و برقراری روابط با مردم است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Bénin les institutions démocratiques : Analyse comparée avec des évolutions en France et aux Etats-Unis