دانلود پی دی اف کتاب Begegnung und Verständigung : Hermeneutische Grundfragen im interreligiösen Dialog

[ad_1]

با گذشت 15 سال از تأسیس انستیتوی تحقیقات بین فرهنگی و بین المللی اروپا در اکتبر 2004 ، کافی است از تجربیات و بینش های به دست آمده در مسیر مشترک آن با پروژه ها و انتشارات مختلف تشکر کنیم. همچنین در نوعی خلاصه داستان از بسیاری جهات تصادفی است که این همیشه بحث میان رشته ای است که س basicال اساسی است که فعالیتهای تحقیقاتی و آموزشی ما به عنوان روبرو شدن و درک در مکانهای مختلف اروپا مطرح کرده است. این باید برای این نشریه حساب شود. به این ترتیب ، در چارچوب جامعه و مسیر یادگیری ما ، از همه کسانی که می خواهند درباره آنچه در خارج از کشور ماست یا در مورد خودمان بیگانه – در مورد ریشه ، فرهنگ و فرهنگ خود فکر کنند ، دعوت می کنیم.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Begegnung und Verständigung : Hermeneutische Grundfragen im interreligiösen Dialog