دانلود پی دی اف کتاب Befristetes Beschäftigungsverhältnis im öffentlichen Dienst. Eine interdisziplinäre Analyse der Bundesagentur für Arbeit

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی در گروه حقوق از سال 2018 – قانون مدنی / قانون کار ، زبان: آلمانی ، چکیده: این پایان نامه پاسخی به این عقیده گسترده است که اشتغال در خدمات عمومی ، از جمله آژانس خدمات فدرال ، به ویژه ایمن و محافظت شده است. این امر برای نشان دادن مشکل حق مهلت و عواقب جامعه شناختی مرتبط برای افراد آسیب دیده است. همچنین هدف آن ارائه قراردادهای کاری برای مدت معین و مشکلات استخدام بدون امنیت به آژانس استخدام فدرال است. جامعه مدرن هنوز دولت را با یک کارفرمای نمونه مرتبط می کند. اشتغال در دولت نماد یک محیط کار امن و مطمئن است. دلیل این ایده ممکن است ریشه در گسترش گسترده بخش دولتی به عنوان کارفرما در دهه های پس از جنگ داشته باشد که هدف آن ایجاد مشاغل ایمن تر در قانون کار و قانون اجتماعی است. بنابراین ، حتی امروز ، مشاغل بسیار منظم در این ایالت به ویژه ایمن و واجد شرایط آن محسوب می شوند. در این رابطه ، می توان فرض کرد که این بازار کار در وهله اول روابط عمومی شغلی را ارائه می دهد ، یعنی روابط شغلی تضمین کننده درآمدی است که زندگی با کار تمام وقت نامحدود و در سیستم های تأمین اجتماعی را تضمین می کند. اوایل دهه 1970 خوب بود. افزایش روابط عمومی اشتغال و کاهش روابط شغلی غیر عادی مشاهده شد. با این حال ، به دلیل تقاضای زیاد برای مشاغل امن ، روند متضادی پیش بینی شده است: گسترش روابط کاری غیر معمول و کاهش کار عادی.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Befristetes Beschäftigungsverhältnis im öffentlichen Dienst. Eine interdisziplinäre Analyse der Bundesagentur für Arbeit