دانلود پی دی اف کتاب Becoming ‘Good Muslim’ : The Tablighi Jamaat in the UK and Bangladesh

[ad_1]

این کتاب با استفاده از رویکرد مردم نگاری می فهمد که چرا جنبش تبلیغات جماعت در دوران معاصر بسیار موفق بوده است. این نشان می دهد که این موفقیت ناشی از تصویر مثبتی است که در آن پرورش می یابد ، و فعالیتهای تعلیمی سیستماتیک پیروان جماعت تبلیگی ، و اینکه تصویر سیاسی سازمان ، مشخصات عمومی اجتهما ، فروتنی پیروان تبلیژی و تعلق خاطر جذابیت جامعه جهانی تلیگی به ایجاد یک تصویر مثبت از جماعت تبلیگی در میان همه مسلمانان عادی کمک می کند. این کتاب همچنین استدلال می کند که جماعت تبلیغ به دلیل توانایی خود در نگه داشتن پیروان خود در زندگی هدایت شده توسط تبلیگی ، که محافظت در برابر سبک های زندگی غربی محسوب می شود ، موفق می شود. بسیاری از عناصر سبک زندگی معاصر غربی غیراسلامی تلقی می شود ، بنابراین جماعت تبلیغی به روشنی وجود اسلامی و غیر اسلامی را در جامعه مدرن تعریف می کند ، راهی که مسلمانان می توانند در جهان معاصر زندگی کنند ، اما مسلمانان خوب باقی مانده اند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Becoming ‘Good Muslim’ : The Tablighi Jamaat in the UK and Bangladesh