دانلود پی دی اف کتاب Becoming Art : Exploring Cross-Cultural Categories

[ad_1]

سی سال پیش هنر بومیان استرالیا چیزی بیشتر از پاورقی هنر جهانی بود. امروزه این جنبش مهم هنری معاصر تلقی می شود که اغلب با گذشته ای عمیق فرهنگی همراه است. بودن هنر تجزیه و تحلیل جدیدی در مورد تغییر زمینه های فرهنگی و اجتماعی پیرامون تولید هنر بومی ارائه می دهد. با عبور از مرزهای بین مردم شناسی و تاریخ هنر ، این کتاب دیدگاه بین رشته ای منحصر به فردی را در مورد استدلال های هر دو رشته ارائه می دهد که هنرمندان را در مرکز بحث قرار می دهد. هنر به طور سنتی هنر قبیله ای است که از زمان و مکان در تاریخ هنر فاصله دارد. بودن هنر از تاریخ اخیر هنر قبیله ای برای به چالش کشیدن گفتمان هنر غرب و برخی نظریه های دنیای هنر غرب استفاده می کند. این بحث از یک دیدگاه بین فرهنگی بیشتر در مورد تاریخ هنر جهانی استدلال می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Becoming Art : Exploring Cross-Cultural Categories