دانلود پی دی اف کتاب Becoming a Project Leader : Blending Planning, Agility, Resilience, and Collaboration to Deliver Successful Projects

[ad_1]

این کتاب سختگیری علمی و تجربه دنیای واقعی در مورد مدارس چابک و برنامه ریزی شده مدیریت پروژه و روند تبدیل شدن به یک رهبر پروژه را در هم آمیخته است. برای برخی ، مدیریت پروژه منطقی و منطقی برنامه ریزی وابستگی ها و ترسیم آنها در یک برنامه معیوب است. طرحی که باید با دقت و اجتناب ناپذیر در تمامیت هندسی دنبال شود. برای دیگران موضوع چابکی است – جلسات اسکرام 15 دقیقه ای و واکنش به پرواز برای استثناهای غیر منتظره که تصادفی بودن یک جهان زنده و تنفس را افزایش می دهد. در واقع ، رهبران پروژه های هوشمند هر دو را انجام می دهند. آنها می فهمند که اگر بین این رویکردها “یا” یا “انتخاب” کنید ، نمی توانید پروژه ای را ارائه دهید – باید “هر دو / و” را انجام دهید. این مدیران برای ثبات و انعطاف پذیری تلاش می کنند ، آنها از فرایندهای رسمی و غیررسمی استفاده می کنند و به عنوان مدیر و رهبر عمل می کنند. در تبدیل شدن به یک رهبر پروژه ، نویسندگان مخلوطی از دقت فکری و رفتار دشوار برای تمرین را برای شناسایی چهار نقش مشخصی که مدیران پروژه پروژه به کار می گیرند ، به کار می گیرند. سه نقش اول – برنامه ریزی ، چابکی و انعطاف پذیری – بر مبارزه با تغییرات متمرکز هستند ، و هر نقش مربوط به نوع دیگری از تغییر است. این سه نقش که مکمل یکدیگر هستند ، تنها در صورت حمایت از نقش چهارم ، همکاری ، به طور مثر قابل اجرا هستند. متخصص شدن در درک و ارائه این ترکیب مستلزم تأمل و تعامل مداوم با همتایان است – همه بخشی از روند تبدیل شدن به یک رهبر پروژه. از طریق 20 سال مصاحبه عمیق با مدیران پروژه و مدیران ارشد عملی ، مبتنی بر تجربه ، تحقیق و تفکر و تصفیه ، مدیر پروژه بودن به تمام بودجه های دمیده شده ، برنامه های شات و تحویل های ناامیدکننده پاسخ می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Becoming a Project Leader : Blending Planning, Agility, Resilience, and Collaboration to Deliver Successful Projects