دانلود پی دی اف کتاب Basiswissen Lineare Algebra : Eine Einführung mit Aufgaben, Lösungen, Selbsttests und interaktivem Online-Tool

[ad_1]

این کتاب مقدمه ای باریک و در دسترس برای جبر خطی ارائه می دهد. حدود 200 مثال کاملاً محاسبه شده 100 کار خوب را با راه حل تسهیل می کند و دسترسی به حدود 50 آزمودنی خودآزمایی را با راه حل تسهیل می کند. کل کار با یک ابزار PDF تعاملی موجود در اینترنت برای تولید توابع تصادفی ، از جمله حدود 60 طرح در متن ، و همچنین راه حل ها جمع می شود. این کتاب برای دانشجویان در دوره هایی با دوره های ریاضی اجباری در مطالعات پایه در دانشگاه ها و دانشکده های فنی است. این برای خواندن همراه با سخنرانی های سازگار و خودآموزی مناسب است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Basiswissen Lineare Algebra : Eine Einführung mit Aufgaben, Lösungen, Selbsttests und interaktivem Online-Tool