دانلود پی دی اف کتاب Basics of Medical Molecular Biology

[ad_1]

زیست شناسی مولکولی ادغامی بین بیوشیمی و ژنتیک است که اصول مولکولی متابولیسم مواد ژنتیکی ، یعنی همانند سازی ، ترجمه و ترجمه و دستکاری آن را به نفع زندگی مطالعه می کند. زیست شناسی مولکولی رویکرد مطالعه ساختاری سه بعدی مولکولی در زیست شناسی است ، که منعکس کننده ریشه و عملکرد آن برای جستجوی زیر مظاهر مقیاس بزرگ زیست شناسی کلاسیک است. ادغام اخیر زیست شناسی مولکولی و علوم کامپیوتر ، بیوانفورماتیک و زیست محاسباتی را توسعه داده است. مطالعه ساختار و عملکرد ژن ، ژنتیک مولکولی ، یکی از برجسته ترین زیرشاخه های زیست شناسی مولکولی است. این کتاب دلیل اصلی بیشتر بیماریهای مبتلا به سیستمهای ژنتیکی هسته ای و میتوکندری برای پیشگیری خاص و / یا مداخله را افشا می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Basics of Medical Molecular Biology