دانلود پی دی اف کتاب Barock en miniature – Kleine literarische Formen in Barock und Moderne

[ad_1]

این جلد دانش اشکال کوچک در ادبیات و صورت های فلکی باروک و مدرنیته را روشن می کند. مشارکت ها مربوط به مذاکره مجوزها برای فرم های کوتاه در شعر رمزگذاری شده دوران باروک و فراتر از آن است. در پس زمینه های تحولات تاریخی ، پتانسیل و جذابیت اشکال کوچک باروک برای مدرنیته ادبی برجسته می شود ، و باروک به دوره تعیین کننده بازتاب تبدیل می شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Barock en miniature – Kleine literarische Formen in Barock und Moderne