دانلود پی دی اف کتاب Barbarians at the Gate: Studies in Language Attitudes

[ad_1]

مطالعه دیدگاههای زبانی بررسی اعتقادات بیان شده در مورد ماهیت زبان و کاربردهای متنوع آن ، چگونگی بوجود آمدن و تداوم این رویکردها و چگونگی شکل دادن به این اقدامات و سیاست های اجتماعی است. مطالعه دیدگاه های زبانی درک ما از موضوعات نژادی ، طبقه بندی اجتماعی و اقتصادی ، کلیشه های فرهنگی ، مسائل آموزشی ، زبان شناسی عامیانه و اخیراً فرهنگ عامه را روشن ساخته است. این بخش بررسی چهار تقاطع در تحقیقات رویکرد زبان است: اقتدار ، وابستگی ، اصالت و محل اقامت. در هر بخش ، همکاران ابعاد جدیدی را برای مطالعه زبان معرفی می کنند ، در حالی که مطالعه دیدگاه های زبان می تواند اطلاعات ما را از تنوع زبان آگاه و شکل دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Barbarians at the Gate: Studies in Language Attitudes