دانلود پی دی اف کتاب Balsamo, the Magician : Or, The Memoirs of a Physician

[ad_1]

جوزف بالاسامو ، یک پزشک ماهر ، جادوگر ، استاد بزرگ نظم ماسونی ، که شبکه دسیسه های او بسیاری از چهره های تأثیرگذار بالاترین جامعه در کشورهای اروپایی را شامل می شود. بازامو می توانست سرنوشت افراد دیگر را فرماندهی کند ، یک جادوگر بود ، در راس جامعه مرموز حاکم بر جهان – ماسونوف – ایستاده بود. همه چیز تابع اوست: زمان ، مردم ، وقایع ، به جز یكی – خانم دوست داشتنی او ، لورنز زیبا.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Balsamo, the Magician : Or, The Memoirs of a Physician