دانلود پی دی اف کتاب Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen : 1.1. bis 31.12.2019

[ad_1]

با استفاده از این مجموعه تصمیمات ، فقه دادگاه های قانون اساسی ایالتی درگیر به روشنی و بسته قابل دسترسی است. تعامل بین قانون اساسی و قانون فدرال از یک سو و تشکیل دولت از طرف دیگر در تصمیمات دادگاه های قانون اساسی این ایالت منعکس شده است. آنها جنبه اساسی فدرالیسم آلمان را مستند می کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen : 1.1. bis 31.12.2019