دانلود پی دی اف کتاب Azadi : Freedom. Fascism. Fiction.

[ad_1]

شعار ‘آزادی’ “از قضا ، این شعار میلیون ها نفر در خیابان های هند علیه پروژه ملی گرایی هندو تبدیل شده است. زمانی که آروندهاتی روی شروع به پرسیدن می کند که بین این دو فراخوان آزادی چیست – تعقیب و گریز یا پل؟ نه تنها در هند ، بلکه در تمام دنیا. ویروس کرونوویروس با فهم دیگری ، ترسناک تر از آزادی ، ایجاد مزخرفاتی در مرزهای بین المللی ، تحریک کل جمعیت و آوردن چیزی به دنیای مدرن ، همانطور که در این مجموعه مقالات الکتریکی ، آروندهاتی روی ما را به چالش می کشد. معنای آزادی در جهان افزایش توتالیتاریسم. مقاله شامل تمرکز بر زبان ، عمومی و همچنین خصوصی ، و نقش تخیل و تخیلات جایگزین در این اوضاع آشفته است. او می گوید ، اپیدمی درگاهی است بین جهانی و جهان دیگر. با وجود همه بیماری ها و ویرانی هایی که در پی خود به جای گذاشته ، این دعوت به بشر است ، فرصتی برای تصور دنیای دیگر.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Azadi : Freedom. Fascism. Fiction.