دانلود پی دی اف کتاب Autour de l'œuvre de Sophie de Mijolla-Mellor

[ad_1]

امروزه ، روانكاوی پس از حملاتی كه به نام احیای پوزیتیویسم در فرانسه و سایر نقاط آغاز شده است را تجربه می كند. اما دوره قبل غنی و پر از امید بود. این کتاب با تشویق از تأملاتی که در آن نویسنده با خواندن متن های سوفی دو میزول-ملور ، تفکر خود را روبرو می کند ، یک عقب نشینی از یک موضوع به موضوع دیگر است ، از طریق نوشتن وی ، یک سفر فیلسوف بین 1980 و 2020 روانکاو شد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Autour de l'œuvre de Sophie de Mijolla-Mellor